ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

на основание чл.154, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

В изпълнение на изискванията на чл.154, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ИП „Балканска консултантска компания“ ЕАД оповестява отправеното на основание чл. 149, ал. 6 във връзка с чл. 149, ал. 1 ЗППЦК и чл. 149а ал. 1 ЗППЦК търгово предложение от Барек Овърсийз Лимитид, Кипър, за закупуване на акциите на миноритарните акционери в Дружба стъкларски заводи“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 825269233, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1220, ул. „Проф. Иван Георгов“ № 1 и становището на Съвета на директорите на Дружба стъкларски заводи“ АД по отправеното търгово предложение.

Търговото предложение и становището на Съвета на директорите на „Дружба стъкларски заводи“ АД са публикувани във вестник „Дума“ (брой 92/2017 г., стр. 12 и 13 от 15 май 2017 г.) и вестник „Капитал Дейли“( брой 72 от 15 май 2017 г.), оповестени са на интернет страницата на „Дружба стъкларски заводи“ АД (http://www.drujba.bg/) и на инвестиционния посредник „Балканска консултантска компания“ ЕАД (https://www.bac.bg/) са достъпни за запознаване на хартиен носител в отдел „Човешки ресурси“ на адреса на „Дружба стъкларски заводи“ АД в гр. София 1220, ул. „Проф. Иван Георгов“ № 1 и в гр. Пловдив 4003, ул. „Георги Бенев“ 15, както и в офиса на инвестиционния посредник на адрес: гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Дамян Груев“ №20, ет.2, ап.4, всеки работен ден от 9:30 до 16:30 часа. Определеният в Търговото предложение 28 дневен срок за приемане на предложението тече от датата на публикуването му в посочените ежедневници.

Приложения:

Заявление за принудително изкупуване на основание чл.157а, ал.1 от ЗППЦК до акционерите на “ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД

Търгово предложение към акционерите на “ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД

Становище на управителния съвет на “ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД

Форма за приемане/оттегляне на търговото предложение

 

ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД

 

Потенциалните инвеститори в облигации от емисията облигации, предмет на публикувания тук проспект, следва да имат предвид, че облигациите са предмет на допускане до търговия единствено на “Българска Фондова Борса – София” АД, но не и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република България, както и че облигациите не са предмет на публично предлагане в която и да е друга държава, различна от Репубика България. Във връзка с това, публикуването на проспекта няма за цел и не следва да бъде считано за каквато и да форма на публично предлагане или поемане на задължение за заявяване на допускане на емисията облигации до търговия на регулиран пазар в която и да е друга държава, различна от Република България. В емисията облигации не следва да инвестират лица, които са местни или друга правно релевантна връзка с държави, чието законодателство не позволява такова инвестиране.

ПРОСПЕКТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА НА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ “ЕНЕРГО –ПРО ВАРНА” ЕАД

Търгово предложение към акционерите на “Енерго-Про Мрежи” АД

Становище на управителния съвет на “Енерго-Про Мрежи” АД

Форма за приемане/оттегляне на търговото предложение

Търгово предложение към акционерите на “Енерго-Про Продажби” АД

Становище на управителния съвет на “Енерго-Про Продажби” АД

Форма за приемане/оттегляне на търговото предложение

Информация за сделка на извънрегулиран пазар и многостранна система за търговия с финансови инструменти – облигации на “Енерго-Про Варна” АД

Информация за сделка на извънрегулиран пазар и многостранна система за търговия с финансови инструменти – облигации на “Енерго-Про Варна” АД

 

ВИВА ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД

 

На 09.11.2012 в 14:57 часа, чрез регистрация в Централен депозитар АД на трансфер на извънборсов пазар, Вива Телеком България ЕАД придоби 271 423 451 броя обикновени поименни безналични акции от капитала на Българска телекомуникационна компания АД(ISIN BG1100005997), представляващи 93.99 % от капитала на компанията. Уговорената цена е 265 901 069.83 евро – 520 057 289 лева, което прави 1.916 лева на акция.

Становище на управителния съвет на БТК АД

Форма за приемане/оттегляне на търговото предложение

31.01.2024 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 01.01.2023-31.12.2023

31.01.2023 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 01.01.2022-31.12.2022

31.01.2022 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 01.01.2021-31.12.2021

28.01.2021 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 01.01.2020-31.12.2020

29.06.2020 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 01.01.2020-30.04.2020

27.03.2020 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 01.10.2019-31.12.2019

23.12.2019 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 01.07.2019-30.09.2019

26.09.2019 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 01.04.2019-30.06.2019

22.05.2019 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 01.01.2019-30.04.2019

28.03.2019 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 01.10.2018-31.12.2018

20.12.2018 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 01.07.2018 – 30.09.2018

28.09.2018 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 01.04.2018 – 30.06.2018

29.06.2018 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 01.01.2018 – 31.03.2018

30.04.2018 – Таблици за целите на публикуването на първи пет места за изпълнение на клиентски нареждания 2017